O EaSI

ESF+ direct (EaSI)

Složka Evropského sociálního fondu plus (ESF+) zaměřená na zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) má rozpočet 762 milionů EUR. Složka EaSI navazuje na dřívější program EaSI 2014-2020 a zachovává zaměření na tvorbu politiky založené na důkazech a sociální experimentování, podporu pracovní mobility a činnosti nefinančních nástrojů související s dřívější osou Mikrofinancování a sociální podnikání.

Jako součást ESF+ se řídí stejnými politickými cíli jako ESF+, přičemž hlavním rámcem je Evropský pilíř sociálních práv.

EaSI se soustředí na následující hlavní politické priority:

            1) zaměstnanost a dovednosti,

            2) trhy práce a mobilita pracovních sil,

            3) sociální ochrana a aktivní začleňování a

            4) pracovní podmínky

EaSI má podporovat analytické činnosti (průzkumy, studie, statistické údaje, metodiky, klasifikace, mikrosimulace, ukazatele, podpora středisek pro sledování a srovnávání na evropské úrovni) s cílem podpořit tvorbu politiky založené na důkazech v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

V rámci EaSI mohou zúčastněné strany využívat činnosti v oblasti vytváření sítí a budování kapacit.

S cílem čelit nedostatkům na trhu práce a rozvíjet integrovaný trh práce v EU financuje přeshraniční partnerství a služby v přeshraničních regionech, jakož i programy cílené mobility pracovních sil v rámci celé EU s cílem obsadit volná pracovní místa tam, kde byla zjištěna „nerovnováha“ na trhu práce.

Důležitou součástí programu jsou také komunikační a propagační aktivity, zejména vzájemné učení prostřednictvím výměny postupů, inovativních přístupů, vzájemných hodnocení a srovnávání, ale také průvodci pro plánování akcí, zprávy, informační materiály a mediální pokrytí.


Jak funguje přímé řízení

Na rozdíl od ostatních částí Evropského sociálního fondu plus (ESF+) je většina části Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) řízena útvary Evropské komise. Toto přímé řízení znamená, že Evropská komise vyhlašuje výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů projektům a také výzvy k předkládání nabídek na zadání zakázek na služby a/nebo dodávky. Komise může rovněž udělovat ceny. Mezinárodní organizace provádějí malou část programu v rámci nepřímého řízení.

Činnosti jsou popsány v ročních pracovních programech, které jsou vypracovány po konzultaci s členskými státy EU a zúčastněnými stranami, včetně zástupců občanské společnosti.

Technická pracovní skupina EaSI při výboru ESF+ (TPS EaSI) je složena ze zástupců státní správy členských států a Evropské komise. TPS EaSI projednává provádění složky EaSI, zejména její pracovní programy.  Více informací o TWG EaSI naleznete na stránce EaSI ve vaší zemi.

Roční pracovní programy EaSI naleznete zde.


Co jsou granty a výběrová řízení

Grant je finanční příspěvek na podporu projektů nebo organizací, které prosazují zájmy EU nebo pomáhají realizovat program či politiku EU. Granty se udělují na základě výzev k předkládání návrhů, pokud příjemce není jediný, kdo může nebo může danou akci provést. Takové výjimky se objevují v dříve zmíněných pracovních programech.

Výzvy k předkládání návrhů jsou zveřejňovány na portálu Financování a nabídková řízení.

Veřejné zakázky využívá Komise k nákupu služeb a dodávek nezbytných pro realizaci programu, včetně většinou intelektuálních služeb (statistické nebo auditní zprávy, poradenské práce, komunikační materiály, překlady atd.)

Výběrová řízení vyhlašovaná v rámci EaSI jsou zveřejňována zde ; a velké veřejné zakázky jsou rovněž zveřejňovány v příloze Úředního věstníku EU a na platformě pro elektronické zadávání veřejných zakázek orgánů EU:  Ted – tendry v elektronické podobě denně.

Kdo se může zúčastnit

Tendry jsou zadávány podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek vyplývajících ze Světové obchodní organizace. Přístup mají všechny subjekty usazené v členských státech a třetích zemích, na které se vztahuje mezinárodní nebo dvoustranná dohoda.

Pokud jde o granty, účast ve výzvách EaSI k předkládání návrhů je umožněna osobám a organizacím z následujících zemí:

– Členské státy EU (a jejich zámořské země a území);

– země EHP v souladu s Dohodou o EHP;

– přistupující země EU, kandidátské země a potenciální kandidátské země v souladu s rámcovými dohodami, které s nimi byly uzavřeny;

– třetí země, které podepsaly dohodu o účasti v dané složce, nebo třetí země uvedená v pracovním programu EaSI, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů akce. Ve druhém případě by však organizace se sídlem v takové zemi mimo EU měly v zásadě nést náklady na svou účast.

A konečně, složka EaSI je rovněž otevřena všem právnickým osobám zřízeným podle práva Unie nebo jakékoli mezinárodní organizaci.


EaSI ve vaší zemi

Příklady projektů EaSI a organizací EaSI

V rámci předchozího programu Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 2014 -2020 byly zveřejněny zprávy o projektech a organizacích financovaných z programu EaSI. Popisy projektů a organizací mohou pomoci lépe pochopit, čím se program EaSI zabývá a jaký typ akcí financuje prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Poskytuje také informace o organizacích zapojených do programu EaSI.

V rámci oblasti ESF+ EaSI budou projekty propagovány v sekci „Projekty a výsledky“ na stránce ESF+ EaSI na portálu Financování a veřejné zakázky. Tam budou k dispozici i další informace a statistiky o návrzích, úspěšnosti, financovaných projektech a účastnících.

Vybrané a dokončené projekty se rovněž objeví na této webové stránce v sekci „Projekty“.

Kromě toho jsou informace o projektech zadaných v rámci EaSI, včetně organizací zapojených do těchto projektů, k dispozici také v systému finanční transparentnosti EU a lze je vyhledat, pokud jako odpovědný odbor zvolíte „EMPL – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“ a jako typ akce „1.1.6 – Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)“. Kliknutím na „další možnosti“ mohou uživatelé dále rozlišovat mezi „granty“, „cenami“, „veřejnými zakázkami“ atd.

Kromě toho je na stránce ESF+ EaSI na portálu Financování a veřejné zakázky umístěna také sekce „Co je nového“ s novinkami o oblasti EaSI. Zde bude Komise informovat o akcích týkajících se EaSI, včetně akcí pořádaných ve vaší zemi, a zveřejňovat články informující o tomto směru.

Zástupce technické pracovní skupiny ESF+ EaSI ve vaší zemi

Složka EaSI je podporována technickou pracovní skupinou EaSI při výboru ESF+, která je složena ze zástupců Evropské komise a zástupců státní správy členských států, jakož i třetích zemí přidružených k EaSI. Pracovní skupina EaSI dohlíží na to, aby byl při přípravě ročních pracovních programů EaSI vyslyšen hlas klíčových zúčastněných stran. Tato pracovní skupina EaSI rovněž projednává aspekty provádění složky EaSI.

Další informace naleznete na stránce Výboru ESF+.

Národní kontaktní místa EaSI (EaSI NCP)

V rámci ročního pracovního programu na rok 2021 Komise zřídí národní kontaktní místa, která budou působit jménem nebo v rámci vnitrostátních, regionálních a/nebo místních orgánů za účelem propagace složky EaSI a jejích výsledků v členských státech a dalších zúčastněných zemích. To pomůže zvýšit účast a napomůže při rozšiřování, replikaci a/nebo začleňování výsledků dosažených v rámci projektů EaSI. Kontaktní údaje těchto národních kontaktních míst budou včas zveřejněny na této stránce.

Související odkazy

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU

Zastoupení Evropské komise v účastnických zemích EaSI


EaSI pro odborníky z praxe

Existuje několik způsobů, jak využívat přínosy složky EaSI, a to i bez podávání žádostí o granty nebo výběrová řízení. Zájemci se mohou účastnit konferencí a dalších akcí přístupných veřejnosti, které pořádá Komise, příjemci podpory z EaSI a další subjekty. Na takové akce upozorňujeme na těchto webových stránkách v sekci „Novinky“ a informace jsou dostupné také na stránce Portálu pro financování a veřejné zakázky ESF+ EaSI v sekci „Co je nového“.

Kromě toho je možné se obrátit přímo na příjemce EaSI a dozvědět se více o jejich aktivitách v sekci „Projekty a výsledky“ na stránce Portálu pro financování a veřejné zakázky ESF+ EaSI a také na této webové stránce kliknutím na „Projekty“.

Kromě toho, protože cílem složky EaSI je vycházet ze sociálních potřeb, usiluje o aktivní zpětnou vazbu od klíčových zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Z tohoto důvodu Komise vede strategické dialogy s klíčovými organizacemi na úrovni EU, které zastupují své členské organizace občanské společnosti v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti.

Technická pracovní skupina EaSI složená z Evropské komise a zástupců vlád členských států, jakož i třetích zemí přidružených k této složce. Dohlíží na to, aby byl při přípravě ročních pracovních programů EaSI vyslyšen hlas klíčových zúčastněných stran. Tato pracovní skupina EaSI rovněž projednává aspekty provádění složky EaSI. Více informací lze získat na stránce EaSI ve vaší zemi.

Roční pracovní programy složky EaSI uvedené pro jednotlivé roky naleznete po přechodu na stránku s publikacemi a dokumenty GŘ EMPL

Tyto pracovní programy představují činnosti (výzvy k předkládání návrhů, veřejné zakázky atd.), které budou realizovány v nadcházejícím roce (nadcházejících letech).

Tým EaSI na GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise je k dispozici na e-mailové adrese: EMPL-EaSI@ec.europa.eu.

close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.